برادران انشاییتوسط نیروی دریایی نروژ در رزمایش

امروز چهارشنبه 29 دی 1400