برادران انشایی    نام: مسعود نام خانوادگی: انشایی فرزند: محمدكاظم تاریخ تولد: 17/8/1341 محل تولد: فسا تاریخ استخدام:1/12/1360 تاریخ شهادت: 29/1/1367 محل شهادت: خلیج فارس - ناوجوشن نوع شهادت: نبرد دریایی( اصابت موشك) مسئولیت افسر جنگ افزار یگان خدمتی: ناو جوشن

امروز چهارشنبه 29 دی 1400