برادران انشاییعلی براتی بخش,ابراهیم حرآّبادی,محمدرضا خوشزاد,مسعود انشایی,علیرضا ولی پور,کاظم شیروانی,محمدباقری,جزیره خارک,فروردین سال ۱۳۶۶,پیام اضطراری ازسکوی نفتی ابوذر,ناوچه چوشن در اولین روزفروردین سال ۱۳۶۶,

امروز چهارشنبه 29 دی 1400