برادران انشاییدر راستاي تجديد ميثاق با آرمان هاي والاي شهداي انقلاب ، خانواده شهيد انشايي از ناوگان شمال و منطقه چهارم دريايي بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي نيروي دريايي...در راستاي تجديد ميثاق با آرمان هاي والاي شهداي انقلاب ، خانواده شهيد انشايي از ناوگان شمال و منطقه چهارم دريايي بازديد كردند. به گزارش روابط عمومي نيروي دريايي، همسر و  فرزند شهيد انشايي ضمن حضور در ناوگان شمال و منطقه چهارم دريايي از نزديك با همرزمان و اداوه دهندگان مخلص راه آن شهيد سرافراز آشنا شدند. گفتني است، در جلسه اي كه با حضور…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400